• 25438738_950733321750432_6645777414512450008_o.jpg
   รางวัลระดับแพลตตินั่มจาก สสปท ในโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแว...

 • สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อวัดค่าอิมพีแดนซ์วงรอบผิดพร่องลงดิน ... ทำยังไง?
  เวลา 18.30 - 21.00 น.
  วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  ผู้ดำเนินรายการ
  นายวุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์
  อุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  วิทยากร
  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
  กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  สำหรับท่านที่ต้องการวุฒิบัตร ติดตามได้ท้ายรายการ
  E-Certificate ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  Hard Copy ค่าธรรมเนียม 550 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด
  ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนหน่วยพัฒนา 2.75 หน่วย
  จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 • เรื่อง การวัดค่าหลักดิน
  บรรยายโดย อ.วิเชียร บุษยบัณฑูร
  วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น.
  ผ่านช่องทาง Application ZOOM
  จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
  รับชมย้อนหลังได้ที่
  https://www.youtube.com/watch?v=7weccv9qT8k
  ***สนใจงานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
  สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-424-2449 หรือ www.aps.in.th

 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar

 • BSA Building Safety Awards 2021
  [ โครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 ]

  จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เข้าร่วมโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย

 • สัมมาออนไลน์ Fuse and Circuit breaker เลือกใช้อย่างไร ผ่าน Application ZOOM วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.30 น.

 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์
  เรื่อง "คุยสบายๆ 108 คำถาม" กับเรื่อง เครื่องตัดไฟรั่ว
  วิทยากรโดย:
  อ.เตชทัต บูรณะอัศวกูล
  - ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
  เวลา 19:00 - 21:00 น.
  "ผ่านระบบ Zoom Meeting"
Visitors: 47,303