บริการตรวจสอบอาคาร

  บริการตรวจสอบอาคาร (ฺBuilding Inspections)

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนิติบุคคล เลขที่ 315/2549  และผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่0008/2550

ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบใหญ่ และ ตรวจสอบประจำปี 

ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๘)

  • อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงที่วัดความสูงจากพื้นดินถึงดาดฟ้า  ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) 
  • อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมต่ออาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
  • อาคารชุมนุมคน (อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร หรือชุมนุมคนได้มากกว่า  500 คนขึ้นไป)
  • โรงมหรสพ  (อาคารที่ประกอบกิจการมหรสพ)
  • โรงแรม (จำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่อหลัง)
  • สถานบริการ  (สถานบริการที่มีพื้นที่บริการตั้ง 200 ตารางเมตรขึ้นไป)
  • อาคารชุด / อาคารอยู่อาศัยรวม (มีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่  2,000 ตารางเมตร)
  • โรงงาน (มีพื้นที่อาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไปและมีความสูงมากกว่า 1 ชั้น ต่ออาคาร)
  • ป้าย (ความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร                                                                                                           หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

ขอบเขตในการตรวจสอบอาคาร
ส่วนที่ 1 ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

 

                การต่อเติมดัดแปลง                                   ปรับปรุงตัวอาคาร               การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก                               บรรทุกบนพื้นอาคาร                 การเปลี่ยนสภาพ                                         การใช้อาคาร                     การชำรุดสึกหรอ                                           ของอาคาร


ส่วนที่ 2 ระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

       
           ระบบลิฟต์/ระบบบันไดเลื่อน                                          
                     ระบบไฟฟ้า         ระบบปรับอากาศ (Chiller Plant)                                      
                       ระบบประปา
       
                  ระบบระบายน้ำเสีย                                 และระบบบำบัดน้ำเสีย                  ระบบจัดการมูลฝอย                  ระบบระบายอากาศ                  
       
            บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ                      เครื่องหมายและ                                  ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน                   ระบบระบายควันและ                             ควบคุมการแพร่กระจายควัน                 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
       
                    ระบบไฟฟ้าสำรอง                                ฉุกเฉินแบบแบตเตอรี่ในตัว                    ระบบลิฟต์ดับเพลิง                      ระบบสัญญาณ                                       แจ้งเหตุเพลิงไหม้                       ระบบการติดตั้ง                                      อุปกรณ์การดับเพลิง
        
              ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง                              เครื่องสูบ น้ำดับเพลิง                                และหัวฉีดน้ำดับเพลิง                ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ                   ระบบป้องกันฟ้าผ่า  
 
ส่วนที่ 3 สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

       
            สมรรถนะบันไดหนีไฟ              สมรรถนะเครื่องหมาย                           และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน                    สมรรถนะระบบ                                 แจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้                  


ส่วนที่ 4  ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

       
                 แผนการป้องกัน                               และระงับอัคคีภัยในอาคาร       แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร               แผนการบริหารจัดการ                       เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร              แผนการบริหารจัดการ                               ของผู้ตรวจสอบอาคาร

 

สนใจงานตรวจสอบอาคาร

ติดต่อ : คุณภควรรณ ศรีกันหา (คุณนัท) Tel. : 02-424-2449  

Fax : 02-880-1249 , 02-879-0285

E-mail : pakawan.aps@gmail.com / aps.services@gmail.com

       บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

  

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคางานตรวจสอบอาคาร

(กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา)
Visitors: 52,390