บริการตรวจสอบป้าย


บริการตรวจสอบป้าย

 

โดยข้อกฎหมายและมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบป้าย 

เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2555

ประเภทการตรวจสอบใหญ่ ประเภท ป้าย ความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา

หรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ระดับ 1 (เกณฑ์ขั้นต่ำ)

 

  

                                                                                                 โดยข้อกฎหมายและมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบป้าย ระดับ 1

                                                                                              เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2555

                                                                                                  ประเภทการตรวจสอบใหญ่ ประเภท ป้าย ความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา

                                                                                                        หรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ระดับ 1 (เกณฑ์ขั้นต่ำ)

                                                                                                  

                                                                                                 วัตถุประสงค์

                                                                                                          1. การตรวจสอบจะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งชีวิตและทรัพย์ของประชาชนผู้อาศัยใกล้เคียง และผู้สัญจรไปมา

                                                                                                           เป็นสำคัญ เพื่อให้ป้ายมีสภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

                                                                                                            2. การตรวจสอบจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

                                                                                               

                                                                                             เกณฑ์การตรวจสอบป้าย

                                                                                            1 ความมั่นคงแข็งแรง

                                                                                            2. ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

                                                                                             3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

                                                                                                 4. ระบบอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี)

                                                                                          ----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      สนใจติดต่อ :  Tel. 02-424-2449

                                                                            Fax : 02-880-1249 , 02-879-0285  

                                                                              E-mail. sukanya.aps@gmail.com / aps.services@gmail.com

                                                                            บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

 

ขอใบเสนอราคางานตรวจสอบป้าย

(กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา)
Visitors: 52,392