บริการตรวจสอบไฟฟ้าและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

                    

  

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ลงนามโดยวุฒิวิศวกรไฟฟ้า  

การตรวจสอบภายในอาคาร โรงงาน หรือ บ้านผู้บริหารระดับสูง  

พร้อมให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน

 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน 

  

ระบบ ไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งต่อผู้ประกอบกิจการ ความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าจึงมีความสำคัญสูงยิ่ง

เพื่อให้มีความมั่นใจในระบบสูงตลอดเวลา การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการบำรุงรักษาตามคาบเวลา

หรือการบำรุงรักษาเชิงรุกในลักษณะการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเทอร์โมสแกน 

เป็นมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เครื่องมือดังกล่าวใช้งานง่าย ให้ผลแม่นยำ รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยาคุ้มค่า

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม ลดความเสี่ยงต่อการเกิด UNSCHEDULED SHUTDOWN

 

 

 

ภาพตัวอย่างรายงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้ากำลัง

พร้อมทำการถ่ายภาพเทอร์โมสแกน งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่พักอาศัยผู้บริหารระดับสูงช่าวต่างชาติ

ซึ่งต้องการความมั่นใจบ้านพักอาศัยจะมีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

  

ตัวอย่างการรายงานเบื้องต้นของการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ในโรงงาน

เพื่อให้เจ้าของโรงงานทราบถึงสุขภาพของระบบไฟฟ้า หากพบสิ่งบอกเหตุในสุขภาพของระบบไฟฟ้าโรงงานของลูกค้า

ก็จะแนะนำให้ลูกค้าปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงจะออกใบรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลงนามโดยวุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง

 


 

Visitors: 52,392