ผลงานการตรวจสอบป้ายผลงานการตรวจสอบป้าย ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

 

          บริษัท CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd.  ไว้วางใจบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัดในการให้บริการตรวจสอบป้าย 

ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 385 แห่ง 

โดยการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนความปลอดภัยด้วยระบบบริหารงานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเต็มรูปของบริษัท เอ็กซอนโมบิล ระบบ Loss Prevention System (LPS) 

 

 

       ►งานตรวจสอบป้าย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ

            การปฏิบัติการตรวจสอบป้ายในสถานีบริการน้ำมัน ESSO ทั่วประเทศที่มีป้ายในสถานีบริการน้ำมันมีขนาดสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป ตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 โดยโปรแกรมการตรวจสอบนี้ เป็นการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามที่กฏหมายกำหนด (วิศวกร หรือ สถาปนิค)

 ซึ่งการตรวจสอบในสถานีบริการน้ำมัน ESSO ที่ป้ายมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป 

ได้แก่ HIGHWAY SING (ป้ายที่มีตัวหนังสือ ESSO) และป้าย ID Sing (ป้ายที่มีสัญลักษณ์ ESSO) รวมทั้งแบบที่มีป้ายราคา และไม่มีป้ายราคาที่ป้าย ID Sign 

 

  

  

        การปฏิบัติตามกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 

 

 

             อ้างถึง กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ข้อ23 

ซึ่งกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ตั้งป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป 

ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน 

รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จะมีขนาดอักษร ไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร 

แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

 

 

 

       


       

 

 

 

 

Visitors: 52,393