การอบรม สัมมนา

 

การอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ในระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง

โดยบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลเลขที่ 315/2549

โดยได้รับเกียรติโดยวิทยากรบรรยายคือ อาจารย์ชัยยา ปาณาราช จัดอบรม ณ บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

 

 


 

 

อบรมการใช้อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง(Fall Protection) 

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด

ได้เข้าร่วมอบรมการใช้อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง(Fall Protection) MSA Latchways : Model Mini PFL (SRL)

โดยวิทยากรจาก Gear Construction Machinery Co., Ltd. (ผู้จำหน่าย) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานติดตั้ง/บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป

 

 

 

 


 

 

 

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ภายใต้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 

เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น

ได้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมระบบการจัดการต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ภายใต้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6


โดยมีการจัดอบรมประชุมชี้แจงโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบกิจการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด

 

 

กิจกรรมสัมพันธ์ “ภาวการณ์เป็นผู้นำสู่การทำงานเป็นทีมของเครือข่ายต้านยาเสพติด”

รวมทั้งศึกษาดูงานหลักการใช้ชีวิตวิถีเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันยาเสพติด

ตลอดจนเป็นกลไกในการนำส่งผู้เสพผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

 

 


 


Visitors: 52,393