พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎกระทรวง การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
Visitors: 52,393