ใบอนุญาต ผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า (มาตรา 11)ผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามมาตรา 11

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุญาตให้ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เรื่องการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ใบอนุญาตเลขที่ 0302-03-2565-0005
      

Visitors: 52,392