ผู้ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้าง เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

 


การรับรองผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รับรองให้ นายวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 

Visitors: 52,392